പൂനെയിലെ കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പൂനെ ദേശീയ പ്രകൃതി ചികിത്സ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രകൃതി ചികിത്സയ്ക്കായി 157 ദിവസം താമസിച്ച ബാപ്പുഭവൻ ഇവിടെയാണ്. 25 ഏക്കറിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രകൃതി ചികിത്സ കേന്ദ്രത്തിന് സർവകലാശാല പദവി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രകൃതിദത്തമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ രീതിയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഭാരതീയരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ആർ എസ്‌ എസ് സർസംഘ ചാലക് വിജയദശമി ദിവസം നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കണം.
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറോപ്പതി ( എൻ ഐ എൻ ) ഡയറക്ടർ ദോ സേതു ലക്ഷ്മി , അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫീസർ സുഭാഷ് എന്നിവരുമായി സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ചികിത്സ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു.
1 2 3
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>