കലാകാരന്മാരുടെ സർഗ്ഗ വാസനകൾ വിടരുന്ന സങ്കേതമാണ് തിരുവനന്തപുരം ചാല ബസാറിലുള്ള ഭാവഗീതം. കൈവിരലുകളിൽ നിന്നും ഉതിർന്നുവീഴുന്ന സൃഷ്ട്ടികൾ തീർത്ത ഭാവ പ്രപഞ്ചം വളരെയേറെ ആസ്വാദ്യമായി. ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചുവർ ചിത്രത്തിന്റെ രചനയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി തുടക്കം കുറിച്ചു. അനിലും മറ്റ് കലാകാരന്മാരും ചേർന്നൊരുക്കിയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഗ്യാലറി സർഗ്ഗ സംഗീതത്തിന്റെ അവാച്യനുഭൂതി നൽകുന്നു.

1 2 3 4 5

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>