ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാമ്പത്തികക്ലേശം നിമിത്തം ഉന്നത പഠനം നടത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ രംഗത്ത് വന്നത് മാതൃകാപരവും ആവേശപ്രദവുമായ അനുഭവമാണ്. തിരുവനന്തപുരം പുന്നക്കാമുകൾ വാർഡിൽ 18 കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വിതരണം ചെയ്തു. നിർധനരായ കുട്ടികളെ തേടി വാർഡ് കൗൺസിലർ മഞ്ജുവും പ്രവർത്തകരും നടത്തിയ സർവ്വേയിൽ 18 വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി. ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം സ്വരൂപിച്ചു മൊബൈൽ ഫോൺ നല്കിയതുമൂലം തുടർ പഠനം സാധ്യമായി.
കുടപ്പനക്കുന്നിൽ ബിരുദാനന്തര പഠനം നടത്തുവാൻ ക്ലേശിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ ഒട്ടും മടിച്ചില്ല. നല്ല മനസ്സുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. ഉന്നത പഠനം നടത്തുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നൽകി.
1 2 3 4 5 6 7 8
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>