പരാജയപ്പെട്ട സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. വനിതാ – ബാലാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി രൂപീകരിച്ച സർക്കാർ ഏജൻസികളെല്ലാം പ്രഹസനമാണ്. പരാജയപ്പെട്ട സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ വാളയാർ സംഭവത്തിലെ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വതന്ത്രവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ അന്വേഷണം നടന്നേ മതിയാകൂ.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>