വികസനമെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ ഇത്തവണ വോട്ടു എസ്. സുരേഷിന്

#വികസനത്തിന്_പരിമിതികളില്ല
#Vote_For_NDA
#Vote_For_BJP
#Vote_For_AdvSuresh

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>